Eğitim Destekleri - Burslar

TÜRKİYE SOROPTİMİST KULÜPLERİ FEDERASYONU EĞİTİM DESTEKLERİ

Genel Bilgiler

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF), yurt içinde Atatürk İlkelerine bağlı, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine burs vermektedir. TSKF “ Sadun Katipoğlu” ve “ Müfide Ferit Tek “ olmak üzere 2 farklı eğitim desteği vermektedir.

(a) Sadun Katipoğlu (SK) bursu; yükseköğrenimde okuyan başarılı ve maddi olanakları kısıtlı kız öğrencilere burs imkânı sağlayan üstün başarı bursudur.

(b) Müfide Ferit Tek(MFT) bursu; Türk Kültürü, Geleneksel Türk sanatları, Türk Tarihi, Bilim, Sanat, Spor ve benzeri alanlarda bunları tanıtmak ve geliştirmek amacı ile akademik veya uygulamalı olarak çalışan kadınları desteklemek için verilen burstur. Burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin TSKF web sitemizi takip etmesi, başvuru formu doldurması, ilgili duyuruda belirtilen prosedüre göre başvurusunu gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu iki eğitim desteği için başvuru tarihleri 20 Temmuz-15 Eylül arasındadır.

Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan adaylara öncelik tanınacaktır.
Her iki Eğitim desteği için detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir.

 Sadun Katipoğlu Bursu

(A) Bursun verileceği alanlar: (1) Mühendislik-Mimarlık; (2) Sağlık Bilimleri; (3) İdari Bilimler; (4) Temel Bilimler; (5) Sosyal Bilimler; (6) Hukuk

(B) Burs koşulları: (1) TC Vatandaşı ve kız öğrenci olmak;(2) Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak

(C) Başarı koşulları: (1) Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar: Yerleştiği puan türünde ilk 5000’e girmiş olmak ve yukarıda belirtilen alanlarda öğrenim görmeye hak kazanmış ve kayıt yaptırmış olmak; (2) Halen bir yükseköğrenim kurumunda yukarıda belirtilen alanlarda öğrenim gören öğrencilerin (hazırlık Sınıfından üst sınıflara geçmiş öğrencilerin de müracaatı mümkün olabilecektir), üniversiteye girdiği yıl ÖSS’de ilk 5000’e girmesi, hazırlık sınıfını 4 üzerinden 2,80, 100 üzerinden en az 70 not ile geçmeleri (hazırlık sınıfını notla değerlendirmeyen üniversitelerde hazırlık sınıfını geçmiş olmak yeterli kabul edilecektir), diğer sınıflara geçenlerin ise; genel not ortalamalarının 4 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 3.50, 100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 87,5 olması gerekmektedir; (3) Kişilik yapısı ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak, kendisinde liderlik özelliği taşıdığına inanmak.

(D) Gerekli belgeler: (1) Üstün Başarı Bursu Müracaat Formu” (TSKF web sitesinden doldurulup, çıktısı alınacaktır.); (2) Okul hayatı dışındaki en büyük başarısını / başarılarını anlatacağı en fazla 1 sayfalık yazı ;(3) 2 adet referans mektubu (Öğretmenlerinden, öğretim üyelerinden veya aile dışından istediği birinden); (4) TC Kimlik nolu Nüfus Cüzdanının muhtarlıktan veya noterden onaylı örneği ya da e-devletten alınmış barkodlu nüfus kayıt örneği; (5) Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler (İşyerinden onaylı maaş bordrosu, emekliler için emekli aylığını gösterir emekli cüzdanı fotokopisi veya aylığı gösterir hesap ekstresi, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, geliri olmayanlar ise SGK’dan aile reisi adına gelirsizlik belgesi.); (6 ) e-devlet’ten alınmış barkodlu adli sicil kaydı belgesi

Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar:(1) LYS Sonuç Belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi, (puan türlerine göre puanlarını, Türkiye genelindeki başarı sırasını gösteren belge); (2) Yerleştiği yükseköğretim kurumunu gösteren ÖSYS Yerleştirme Sonuç belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi (Yerleştiği Yükseköğretim Kurumunu gösteren belge);(3) Yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığına dair belge/öğrenci belgesi (e-devletten alınmış barkodlu)

Ara sınıflarda öğrenim görenler: (1) Öğretim kurumunca onaylanmış, öğrenim süresince alınan dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren not dökümü belgesi (transkript); (2) Üniversiteye girilen yıl puan türüne göre LYS’de (ÖSS’de) ilk 5000’e girdiğini gösterir LYS (ÖSS) sonuç belgesinin internet çıktısı, (sonuç örnekleri: http://sonuc.osym.gov.tr web adresinden alınabilmektedir.); (3) Hazırlık sınıfını bitirenler; hazırlık sınıfını hangi not ile geçtiğini gösterir onaylı not belgesi (Kayıtlı olduğu üniversitenin, hazırlık sınıfında başarıyı not sisteminde değerlendirmemesi halinde geçtiğine dair onaylı belge istenir).

(E) Öğrenim Kurumunun Değişmesi: Öğrenim kurumundan ayrılıp başka bir öğrenim kurumuna geçen öğrencilerin burslarının ödenmesine, geçtiği öğrenim kurumunun bu yönetmeliğin 4/1 maddesinde sayılan öğrenim dallarından biri olması, geçtiği öğretim kurumunun öğrenci kabul ettiği puan türünde ilk 5000’de olması ve önceki öğrenim kurumunda başarılı olmaları kaydı ile devam edilir. Ancak, öğrenim kurumunu değiştiren öğrencinin önceki kurumda aldığı burs süresi ile yeni kurumda aldığı burs süresi toplamı, yeni öğrenim kurumunun normal öğrenim süresinden uzun olamaz.

(F) Bursun Süresi: Burs, öğrencinin okuduğu bölümün normal eğitim-öğretim süresi kadar ve öğrenim gördüğü sürece devam eder. Normal öğrenim süresinin uzaması halinde ve mezuniyet aşamasında, başarısızlık durumu Burs Komisyonu tarafından değerlendirilerek en fazla yarım dönem uzatılabilir.

(G) Bursun başlama tarihi: Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, gerekli belgeleri tamamlandıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olarak, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanacak ve sonraki süreçte aylık olarak ödenecektir. Bir öğretim döneminde Ekim-Haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir.

(H) Bursun Devamlılığı: Her yarı yıl eğitim-öğretim yılı sonunda başarılı olduğunu gösteren belgenin düzenli olarak TSKF Burs komisyonuna teslim edilmelidir.

(I) Taahhütname: Burs almaya hak kazanan öğrenciye Soroptimistliğin ne olduğu, hangi amaca hizmet ettiği açıklanır. Öğrenci, akademik yaşamında da, özel yaşamında da bu kurallara uygun davranmayı ve Soroptimistliğe leke sürecek davranışlardan kaçınmayı kabul eder. Eğitimi bittikten sonra, her hangi bir kulüp tarafından davet edilecek olursa Soroptimist olmayı kabul eder. TSKF Yönetim Kurulu’nca tarafına yüklenebilecek sosyal görevleri yerine getirir.

SK Başvuru formunu PDF olarak indirmek için tıklayınız!

Başvuru formunu doldurup, vesikalık fotoğrafınızı da doldurmuş olduğunuz forma veya mail ekine ekleyip burs.soroptimist@gmail.com e-posta adresine gönderiniz.
 Müfide Ferit Tek Bursu

(A) Bursun verileceği alanlar: (1) Geleneksel Türk El Sanatları; (2) Geleneksel Türk Müziği, enstrümanları;(3) Geleneksel Türk Mutfağı; (4) Türk Dili ve Edebiyatı; (5)Türk Tarihi ve benzeri alanlardan birinde çalışma yapıyor olmak; (6).Bilimde, sanatta, sporda yurtdışında ülkemizi temsil etmek üzere hazırlık aşamasında olmak (kendi alanında yarışmalara katılmak üzere hazırlık çalışmaları yapıyor olmak, kampa katılmak vb) veya bu alanlarda Türkiye’nin adını duyuran başarı elde etmek

(B) Burs koşulları: (1) Bursun verileceği alanların birinde lisans veya lisansüstü eğitim almak;(2) Bursun verileceği alanların birinde akademik araştırmalar yapmak;(3) Bursun verileceği alanların birinde uygulamalı çalışmalar yapmak; (4) Yukarda belirtilen ilgili alanları yurt dışında tanıtmak, araştırma yapmak, eğitim almak veya vermek, konser vermek, sergi yapmak, sporda uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil etmek için hazırlanıyor olmak, temsil ederek derece kazanmak veya uluslararası rekor derecesi elde etmek.

(C) Gerekli belgeler: (1) MFT Bursu Müracaat Formu (TSKF web sitesinden doldurulup, çıktısı alınacaktır.); (2) Burs almak istediği konu ile ilgili en büyük başarısını / başarılarını ve bursa başvuru amacını anlatacağı en fazla 1 sayfalık yazı; (3) Kimlik fotokopisi (4) Süregelen eğitimi, profesyonel işi, akademik kariyeri belgeleyen onaylı doküman; (5) 2 adet referans mektubu (Öğretmenlerinden, öğretim üyelerinden veya aile dışından istediği birinden)

(D) Burs Süresi: 1 yıldır (E) Bursun başlama tarihi: Aday kabul aldıktan sonra 3 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere en geç 1 ay içinde burs miktarı ödenir.

(F) Sonuç Raporu: Adayın akademik veya uygulamalı çalışması tamamlandıktan sonra TSKF yönetim kuruluna sonuç raporunu teslim eder.

(G) Tahhütname: Kullanılan bursun, amaç dışında olduğu / koşullara aykırı olduğu vs anlaşılması durumunda bursiyer burs tutarını aynen geri ödenmeyi taahhüt eder.

MFT Başvuru formunu PDF olarak indirmek için tıklayınız!

Başvuru formunu doldurup, vesikalık fotoğrafınızı da doldurmuş olduğunuz forma veya mail ekine ekleyip burs.soroptimist@gmail.com e-posta adresine gönderiniz.


Soroptimist Kulüplerin Eğitim Desteği

Adana, Ankara, Antakya, Bursa, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, İzmit, Konya, Mersin, Samsun, Zonguldak illerinde olmak üzere federasyonumuza bağlı toplam 33 Soroptimist kulübü bulunmaktadır. Okuduğunuz şehre göre kulüplerin burslarına başvurabilirsiniz.

burs.soroptimist@gmail.com e-posta adresinden bilgi edinebilirsiniz.

Bursların devamı için başarı durumu esastır. Her yıl bursiyerlerin başarı durumları kontrol edilmekte, başarılı olduğu görülen öğrencilerin bursu öğrenimi sonuna kadar devam ettirilmektedir. Başarısız olanların ve TSKF burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edilenlerin ise bursu kesilir.